پیج اینستاگرام دانشگاه صنعتی شریف SUT

#دانشگاه_صنعتی_شریف
همه دعوتن به جمع #شریفیها 😄
.
❓چی میذاریم
اتفاقای تو #دانشگاه 🥴
عکس های خودتون 😎
چیزهای #فان طور 😂
.


پیج زنجیره امید 🎁