پیج اینستاگرام Dark | Text | Love

             🆂🅸🅻🅴🅽🅲🅴
ʙᴇᴄᴀᴍᴇ ᴛʜᴇ ᴏɴʟʏ ᴍᴜsɪᴄ ᴏғ ᴍʏ ʟɪғᴇ
« سکوت تنها موسیقی زندگی من شد »


پیج زنجیره امید 🎁